Безсумаційний для фізичних та юридичних осіб


ДОГОВІР №
про надання послуг
про надання послуг (фізичним та юридичним особам)

м. Дніпро _____________ 20__р.

Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», в особі _______________________, яка(ий) діє на підставі Статуту, надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, та ________________, в особі ______________, яка(ий) діє на підставі ___________, надалі іменується “Замовник”, з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг, надалі іменується “Договір”, про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги (код 86.90 «Послуги у сфері охорони здоров’я, інші» згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010) за завданням Замовника відповідно до галузі атестації лабораторій Виконавця та переліку послуг, що вказані у прейскурантами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1351 від 27.08.2003, у чинній редакції (далі – послуга), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю замовлену послугу.
1.2. Склад та обсяг послуг визначається Замовником шляхом надання письмових замовлень на надання послуг.
1.3 Ціна за одиницю замовлених послуг за цим Договором за домовленістю сторін відповідає тарифам (прейскурантам), затвердженим Виконавцем, яка є чинною на момент подачі Замовником письмового замовлення згідно з п.1.2 цього Договору.

2 ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 Виконавець протягом трьох робочих днів з дня отримання від Замовника письмового замовлення зобов’язаний підготувати та надати Замовнику Специфікацію, яка підписується обома Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.
2.2 Виконавець готує та надає Замовнику для оплати рахунок на підставі погодженої Сторонами Специфікації.
2.3 Замовник здійснює попередню 100% оплату послуг за наданим рахунком.
2.4 Розрахунок здійснюється в безготівковій або готівковій формі в національній грошовій одиниці України.
2.5 Днем здійснення платежу вважається день, в якій сума, що підлягає оплаті, зарахована Виконавцю на розрахунковий рахунок або сплачена до каси.
2.6 До отримання оплати Виконавець має право змінити ціну послуг за Договором, повідомивши письмово про це Замовника не пізніше ніж через два тижні після затвердження нового прейскуранту.

3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Результати лабораторних досліджень (вимірювань) або інших послуг надаються Замовнику Виконавцем по завершенню виконання послуг одночасно з актом здачі-приймання наданих послуг.
3.2 Результати послуг надаються на паперовому носії.
3.3 Замовник у п’ятиденний строк із моменту одержання акту здачі-приймання наданих послуг зобов’язаний повернути Виконавцю підписаний акт здачі-приймання наданих послуг.

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Виконавець зобов’язаний якісно та в повному обсязі виконати послугу відповідно до Специфікації та плану-графіку, якщо він узгоджується сторонами.
4.2 Послуги виконуються у строк, визначений методиками їх проведення, але не більше ніж 30 календарних днів з моменту виконання Замовником зобов’язань, визначених п.п. 4.4, 4.5, 4.6 цього Договору, якщо інше не погоджено Сторонами.
4.3 Виконавець зобов’язаний при здійсненні досліджень та вимірювань дотримуватись діючих на момент надання послуг методик та нормативних актів.
4.4 Замовник зобов’язаний забезпечувати Виконавця необхідною інформацією, документацією щодо об’єкту дослідження (вимірювання).
4.5 Для проведення досліджень зразків продукції Замовник зобов’язаний надати їх Виконавцю для дослідження після оплати послуги.
4.6 При необхідності проведення відбору проб та вимірювань на території Замовника, він зобов’язаний забезпечити транспортування працівників та обладнання Виконавця з доступом до об’єкту досліджень.
4.7 Замовник забезпечує безпеку працівників та обладнання Виконавця при перебуванні їх на території Замовника.
4.8 Замовник зобов’язаний вчасно та у повному обсязі оплатити послугу Виконавцю згідно рахунку.
4.9 Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти послугу, надану відповідно до умов Договору.
4.10 Замовник має право отримати якісну послугу, надану своєчасно та в повному обсязі.
4.11 Виконавець має право на вчасну та повну оплату послуги згідно рахунку на підставі підписаного акту здачі-приймання наданих послуг.
4.12 Виконавець має право на отримання від Замовника необхідної інформації та документації щодо об’єкту дослідження (вимірювання).
4.13 Виконавець має право на доступ до об’єкту дослідження, розташованого на території Замовника.
4.14 Виконавець має право на безпечні умови праці своїх працівників в ході перебування на території Замовника.
4.15 Виконавець підтверджує своє зобов’язання з дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які здійснюються на виконання цього Договору, скласти електронну податкову накладну у термін відповідно до вимог чинного законодавства, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та направити Замовнику.
4.16 У разі оформлення податкової накладної неналежним чином Виконавець на вимогу Замовника повинен переоформити електронну податкову накладну та перереєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом терміну, встановленого діючим податковим законодавством України.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ОБСТАВИНИ, ЯКІ ЇЇ ВИКЛЮЧАЮТЬ (ФОРС-МАЖОР)

5.1 За невиконання або несвоєчасне, неповне виконання своїх зобов’язань до винної сторони застосовується штрафна санкція у вигляді пені у розмірі 0,1% від загальної суми договору за кожний день затримки виконання зобов’язань, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, від загальної суми договору, яка сплачена на момент виникнення порушення.
5.2 За невиконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує штраф шляхом перерахування коштів на поточний рахунок іншої Сторони.
5.3 Притягнення винної сторони до відповідальності не звільняє її від виконання зобов’язань за даним Договором.
5.4 Сторони не відповідають за невиконання, неякісне, несвоєчасне або неповне виконання умов Договору, якщо доведуть у судовому порядку, що це сталося внаслідок дії непереборної сили або непередбачуваних обставин (форс-мажор), зокрема змін у законодавстві, що унеможливлюють виконання умов Договору, дій чи бездіяльності третіх осіб, подій, що впливають на можливість, якість, строки або повноту виконання умов Договору, якщо таких подій неможливо було передбачити, уникнути або запобігти їм (стихійні лиха, бойові дії, введення надзвичайного стану на певній території, пожежі, повені, несприятливі погодні умови, тощо).
5.5 Під час настання форс-мажорних обставин Сторона, для якої виникли такі обставини, повинна в п’ятиденний термін з моменту, коли їй стало відомо про їх настання, повідомити у письмовій формі іншу Сторону. За можливості, інша Сторона продовжує виконувати свої зобов’язання за Договором. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений відповідно до вимог чинного законодавства України. Недотримання зазначених умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

6 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2018р. відповідно до ст. 631 ЦК України.
6.2 У разі якщо на момент закінчення дії Договору у Сторін залишаться невиконаними зобов’язання Договір продовжує свою дію до їх остаточного виконання.
6.3 Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

7 АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

7.1 Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом («Антикорупційне законодавство»).
7.2 При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити дій (відмовляються від бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого, особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, дачі, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому числі, у формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної та / або нематеріальній вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.
7.3 При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов’язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону. Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.

8 ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1 Виконавець не несе відповідальності за якість зразків продукції, що надаються Замовником на дослідження, та за відповідність їх нормативно-технічній документації.
8.2 Замовник погоджується з методиками (методами) проведення досліджень, які обрані Виконавцем самостійно.
8.3 Замовник несе цивільно-правову відповідальність у випадку, якщо його діями або з його вини в ході виконання договірних обов’язків Виконавцем під час знаходження на території чи в транспорті Замовника було завдано шкоду здоров’ю працівникам Виконавця або матеріальної шкоди Виконавцю.
8.4 Уся інформація, що стала відома одній стороні про іншу в процесі виконання цього Договору є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною), якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Сторони домовились без згоди одна одної не розповсюджувати третім особам інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із виконанням цього Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
8.5 Сторони дають згоду на обробку персональних даних, одна одної, які наявні в цьому Договорі або отримані ними в результаті його виконання, виключно в межах та на підставі законодавства України, яке реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних і є чинним на момент виникнення між сторонами відповідних правовідносин.
8.6 У випадку зміни найменування, юридичної адреси, реквізитів одна Сторона повинна письмово повідомити іншу Сторону протягом п’яти банківських днів.

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Зміни до цього договору можуть бути внесені шляхом погодження Сторонами письмової додаткової угоди, яка стає невід’ємною частиною цього договору.
9.2 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами із укладенням письмових документів (листів, протоколів розбіжностей, актів звірок, тощо). Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.
9.3 Виконавець є неприбутковою державною установою.
9.4 Виконавець є платником податку на додану вартість.
9.5 Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають рівну з ним юридичну силу.
9.6 Виконавець передбачає можливість зміни особи, уповноваженої на підписання документів за цим Договором шляхом надання повноважень керівником Виконавця із оформленням довіреності.
9.7 Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін, та мають однакову юридичну силу.

10 АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ
ДУ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ”

ЗАМОВНИК

Адреса: 49064, м.Дніпро, вул.Щербаня, 6
Тел.: (056) 731-95-83, факс: (056) 731-95-83
E-mail: info@phc.dp.ua
Код ЄДРПОУ: 38431598
ІПН: 384315904665
р/р 31252249184184 в ДКСУ м. Київ
МФО: 820172
______________________________
Адреса: __________________________
Каверіна, Тел./факс: 744 85 76
E-mail
Код ЄДРПОУ 350044586 305299
ІПН 350445804660100038908
п/р:
МФО
___________________________/                     /. ___________________________/                     /.
М.П. М.П.
Print Friendly, PDF & Email