ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) про надання послуг у сфері охорони здоров’я


Затверджено:
наказом ДУ «Дніпропетровський
ОЛЦ МОЗ України»
від 16.04.2019 № 94-од

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання послуг у сфері охорони здоров’я

Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», в особі виконуючого обов’язки генерального директора Вальчука Сергія Івановича, який діє на підставі Статуту, надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, публікує цей публічний договір (оферту) та пропонує на адресу фізичних осіб або суб’єктів господарювання, які надалі іменуються “Замовник”, з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, укласти цей Договір про надання послуг у сфері охорони здоров’я, надалі іменується “Договір”, про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни у цьому договорі вживаються в наступному значенні:
1.1.1. акцепт оферти (акцепт пропозиції) – прийняття Замовником пропозиції укладення публічного договору Виконавця у порядку, встановленому цим публічним договором;
1.1.2. оферта – незмінні умови публічного договору, які пропонуються Виконавцем на адресу будь-якої фізичної особи або суб’єкта господарювання, який може прийняти або відхилити оферту;
1.1.3. послуги у сфері охорони здоров’я (послуги) – послуги у сфері охорони здоров’я інші (код 86.90 згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010);
1.1.4 тарифи (прейскуранти) – тарифи (прейскуранти) на платні послуги, які затверджені Виконавцем, у редакції, яка є чинною на момент оплати.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 В порядку та на умовах, визначних цим Договором та статтями 638-642, 644, 646 Цивільного кодексу України Виконавець за завданням Замовника зобов’язується надати послугу у строк, визначений цим Договором, а Замовник – оплатити та прийняти послугу.
2.2 На момент укладення цього Договору Сторони керуються тарифами (прейскурантами), затвердженими Виконавцем, у редакції, яка є чинною на момент укладення Договору.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг за цим договором визначається відповідно до тарифів.
3.2. Виконавець готує та надає Замовнику для оплати рахунок-фактуру.
3.3. Замовник акцептує пропозицію шляхом її оплати. Фактом оплати замовлених послуг Замовник засвідчує свою згоду з обсягом, строками, вартістю послуг та іншими умовами публічного договору, відповідно до частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
3.4. Моментом оплати послуг за цим договором є момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця або момент надання Замовником підтверджуючого документу про те, що відповідна сума грошей була ним сплачена на адресу Виконавця (у разі безготівкової оплати).
3.5. Оплата проводиться у готівковій або безготівковій формі в національній грошовій одиниці України.
3.6. Надання послуги здійснюється безпосередньо з моменту акцепту пропозиції.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Факт повного виконання замовлених послуг та прийняття їх Замовником засвідчується актом здачі-приймання наданих послуг, який повинен бути підписаний Сторонами безпосередньо при видачі результатів досліджень (вимірювань) чи завершення надання інших послуг Виконавцем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний надати послуги з моменту акцепту пропозиції.
5.2. Виконавець зобов’язаний видати письмовий результат у строк, визначений методиками їх проведення, але не більше 30 днів з дня акцепту пропозиції Замовником.
5.3. Виконавець зобов’язаний при наданні послуг дотримуватись діючих на момент надання послуг методик та нормативних актів.
5.4. Виконавець має право відмовитись від надання послуг з причин порушення Замовником цього договору та/або у випадках, якщо виконанням умов цього договору Виконавець або третя особа зазнає значних матеріальних або інших збитків, явної загрози життю і здоров’ю людей, громадській безпеці, правопорядку або іншим, охоронюваним державою інтересам.
5.5. Замовник має право отримати якісну послугу, надану своєчасно та в повному обсязі.
5.6. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти послугу, надану відповідно до умов Договору.
5.7. Замовник зобов’язаний забезпечувати Виконавця інформацією, документацією необхідною для надання послуг.
5.8. Для проведення досліджень зразків Замовник зобов’язаний надати їх для дослідження після оплати згідно з виставленим рахунком-фактурою.
5.9. При необхідності проведення відбору проб та вимірювань на території Замовника, він зобов’язаний забезпечити транспортування працівників та обладнання Виконавця з доступом до об’єкту досліджень.
5.10. Замовник забезпечує безпеку працівників та обладнання Виконавця при перебуванні їх на території Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ОБСТАВИНИ, ЯКІ ЇЇ ВИКЛЮЧАЮТЬ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. У разі якщо одна зі сторін доведе факт понесення збитків в результаті неякісного виконання цього Договору іншою стороною, такі збитки відшкодовуються в повному обсязі.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за результати досліджень у разі надання Замовником будь-якої недостовірної інформації щодо наданої Послуги.
6.3. Сторони не відповідають за невиконання, неякісне, несвоєчасне або неповне виконання умов Договору, якщо доведуть у судовому порядку, що це сталося внаслідок дії непереборної сили або непередбачуваних обставин (форс-мажор), зокрема змін у законодавстві, що унеможливлюють виконання умов Договору, дій чи бездіяльності третіх осіб, подій, що впливають на можливість, якість, строки або повноту виконання умов Договору, якщо таких подій неможливо було передбачити, уникнути або запобігти їм (стихійні лиха, бойові дії, введення надзвичайного стану на певній території, пожежі, повені, несприятливі погодні умови, тощо).
6.4. Під час настання форс-мажорних обставин Сторона, для якої виникли такі обставини, повинна в п’ятиденний термін з моменту, коли їй стало відомо про їх настання, повідомити у письмовій формі іншу Сторону. За можливості, інша Сторона продовжує виконувати свої зобов’язання за Договором. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений відповідно до вимог чинного законодавства України. Недотримання зазначених умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його акцепту Замовником відповідно до статті 640 Цивільного кодексу України.
7.2. Договір може бути достроково розірваний з ініціативи Замовника до початку виконання послуги Виконавцем.

8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом («Антикорупційне законодавство»).
8.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити дій (відмовляються від бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного законодавства, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого, особисто або через третіх осіб пропозиції, обіцянки, дачі, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання хабарів в будь-якій формі (у тому числі, у формі грошових коштів, інших цінностей, майна, майнових прав або іншої матеріальної та / або нематеріальній вигоди) на користь або від будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання будь-яких неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.
8.3. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень цього розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов’язується в письмовій формі повідомити про ці порушення іншу Сторону. Також у разі виникнення у однієї із Сторін розумно обґрунтованих підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких зазначених вище положень розділу цього Договору іншою Стороною, її афілійованими особами або працівниками, така Сторона має право направити іншій Стороні запит з вимогою надати коментарі та інформацію (документи), які спростовують або підтверджують факт порушення.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець не несе відповідальності за якість зразків продукції, що надаються Замовником на дослідження, та за відповідність їх нормативно-технічній документації.
9.2. Замовник погоджується з методиками (методами) проведення досліджень, які обрані Виконавцем самостійно.
9.3. Замовник несе цивільно-правову відповідальність у випадку, якщо його діями або з його вини в ході виконання договірних обов’язків Виконавцем під час знаходження на території чи в транспорті Замовника було завдано шкоду здоров’ю працівникам Виконавця або матеріальної шкоди Виконавцю.
9.4. Уся інформація, що стала відома одній стороні про іншу в процесі виконання цього Договору є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною), якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Сторони домовились без згоди одна одної не розповсюджувати третім особам інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із виконанням цього Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
9.5. Сторони дають згоду на обробку персональних даних, одна одної, які наявні в цьому Договорі або отримані ними в результаті його виконання, виключно в межах та на підставі законодавства України, яке реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних і є чинним на момент виникнення між сторонами відповідних правовідносин.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами із укладенням письмових документів (листів, протоколів розбіжностей, актів звірок, тощо). Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.
10.2. Виконавець є неприбутковою державною установою.
10.3. Виконавець є платником податку на додану вартість.
10.4. Від імені Виконавця можуть діяти його відокремлені структурні підрозділи.

11. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України”

Юридична адреса: 49064, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6
Фактична адреса: 49064, м. Дніпро, вул. Щербаня, 6
тел. (056) 731-95-83, e-mail: info@phc.dp.ua
Код ЄДРПОУ 38431598
р/р UA868201720313271001201084184
Банк ДКСУ м. Київ

Print Friendly, PDF & Email